องค์ความรู้

แผ่นพับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังแผ่ขยาย
ออกเป็นวงกว้าง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายภาคส่วนพยายามเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชนจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

นวัตกรรมชุมชน : ธนาคารความดี (นายศิวโรฒ จิตนิยม)

“ใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างความดี ใช้ความดีเป็นเครดิต” หลักเกณฑ์ 23 ความดี 67 ตัวชี้วัด มิได้เป็นเพียงแค่ “ธรรมนูญความสุข” ของชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ “ความดี” เข้ามาแก้ไข “ปัญหาความยากจน” และ “ปัญหาหนี้สิน”

นวัตกรรมชุมชน : เกษตรปราณีต (นายคำเดื่อง ภาษี)

เกษตรปราณีตไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว เพราะความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ขอให้คิดออกจากกรอบเดิมๆ มีความหลากหลาย ประยุกต์ได้หลายรูปแบบ แต่ต้องเป็นไปอย่างเกื้อกูลและสมดุล พยายามใช้ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีความต้องการของเจ้าของที่ดินเป็นตัวกำหนด