บทความ

ปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาด
ให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและ
ทั่วถึงกัน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำการปลูกป่า
ในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจ

นวัตกรรมชุมชน : สวนวนเกษตร (นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม / นายครรชิต เข็มเฉลิม)

“วนเกษตร” เป็นเรื่องของวิธีคิด ใครที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ทำความ เข้าใจวิธีคิด เพื่อปรับมุม
มองของตัวเองก่อน “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จากการ
เปลี่ยนวิธีคิด” เราเคยตั้งกันถามกันไหมว่า ในเมื่อทำเกษตร
แบบเดิมแล้วไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แล้วทำไม

นวัตกรรมชุมชน : น้ำหมักชีวภาพ (นายอนิวรรต แปะตะขบ)

น้ำหมักชีวภาพ สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป แถมยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพอากาศให้สดชื่นขึ้น

นวัตกรรมชุมชน : บัญชีครัวเรือน (นายเลี่ยม บุตรจันทา)

การทำบัญชีครัวเรือน จึงถือเป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักการง่ายๆ แค่จดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง จำนวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด ในแต่ละวัน