โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ(Eco-City)เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดทำแผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ ในพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่ง
  2. แนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศกับฐานทรัพยากรของพื้นที่

ผลผลิต

  1. แนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City)
  2. แผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ จำนวน 2 แห่ง
  3. ชุดคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

เล่มที่ 1 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

เล่มที่ 2 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่

เล่มที่ 3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

เล่มที่ 4 การจัดทำระบบข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

เล่มที่ 5 การสร้างและประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการผลักดันให้เกิด

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนและติดตามประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/หน่วยงานส่วนราชการ/องค์การพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 270 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ  ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นต้นแบบของนิเวศชายฝั่งทะเล
  2. เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้นแบบของนิเวศที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  1. การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหารือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

    – การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหารือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธรรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

– การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหารือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศน้ำเชี่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายสมศักดิ์ บุญดาว ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

       

     2. การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

– การประชุมเพื่อระดมคิดเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศน้ำเชี่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีปลัดอำเภอเมืองตราด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมได้ที่นี่

– การประชุมเพื่อระดมคิดเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธรรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมได้ที่นี่

        3. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

– การประชุมเพื่อรับฟังเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศน้ำเชี่ยว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 150 คน สามารถรายละเอียดการประชุมได้ที่นี่ 

– การประชุมเพื่อรับฟังเห็นต่อร่างแผนและผังเมืองนิเวศนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 150 คน สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมได้ที่นี่ 

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

(http://www.onep.go.th/eurban/)

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)

 

 

 

Leave a Reply