ประวัติ / ความเป็นมาของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย

cropped-e0b982e0b8a5e0b982e0b881e0b989e0b983e0b8abe0b8a1e0b98821.png

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย

ความเป็นมา

               ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังแผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายภาคส่วนพยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับประชาชนจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แต่ก็ทำได้เพียงแค่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น

               สำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ของชุมชนต่างๆ จากทั่วประเทศไทย ที่สามารถเรียนรู้และปรับตัว จนร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

               จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สำนักงานนโยบายฯ ได้จับมือกับ 12 ชุมชนจากทั่วประเทศไทย แต่ด้วยการดำเนินงานอย่างจริงจัง ตั้งใจ และต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้ หลายชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต่างให้ความสนใจและเข้ามาให้ร่วมมือจนเกิดเป็น “เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย” ที่พร้อมจะดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง สามารถดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รู้จักการเรียนรู้เพื่อปรับตัว และพร้อมที่รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

12 ชุมชนผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย

แผ่นพับเครือข่ายสิงแวดล้อมชุมชน 2

                1. นายคำเดื่อง ภาษี                   ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโนนขวา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

                2. นายเล็ก กุดวงศ์แก้ว              ปราชญ์ชาวบ้านตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

                3. นายสมศักดิ์ เครือวัลย์           ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

                4. นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ ผู้นำชุมชนบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

                5. นายเลี่ยม บุตรจันทา              ปราชญ์ชาวบ้านบ้านนาอีสาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

                6. นายอำพร แพทย์ศาสตร์        อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

                7. นายครรชิต เข็มเฉลิม              ปราชญ์ชาวบ้าน สวนวนเกษตร ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

                8. นายศิวโรฒ จิตนิยม               ประธานธนาคารความดี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

                9. นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง         ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

                10. นายมั่น สามสี                      ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์) อดีตผู้ใหญ่บ้านโสกขุมปูน จังหวัดยโสธร

                11. นายเกษมชัย แสงสว่าง         ผู้นำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

                12. นายเสบ เกิดทรัพย์               ประธานท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อร่วมมือดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

                2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่

งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                3. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำองค์ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ให้ความสนใจ

                4. ติดตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเสนอแนะมาตรการป้องและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในประเทศไทย

การดำเนินงานของเครือข่าย

                 เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย ได้แบ่งกลุ่มภารกิจในการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อง่าย สะดวก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้ชุมชนหรือประชาชนที่สนใจสามารถเลือกรับการถ่ายทอดองค์ความรู้กับกลุ่มภารกิจด้านต่างๆ แล้วสามารถนำกลับไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุง รวมถึงการประยุกต์ใช้กับชุมชนและในชีวิตประจำวันโดยไม่ขัดต่อวิถีชีวิตหรือบริบทต่างๆ ซึ่งได้แก่

                 1. กลุ่มภารกิจด้านเกษตรอินทรีย์

                 2. กลุ่มภารกิจด้านป่าไม้

                 3. กลุ่มภารกิจด้านการจัดการขยะ

                 4. กลุ่มภารกิจด้านฐานคิด

                 5. กลุ่มภารกิจด้านฐานข้อมูล

แผนงานและการดำเนินการในอนาคต

                 จัดตั้งสมาคมสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้ทุกชุมชนในประเทศไทยเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว