กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ภารกิจ : กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)

1. เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

2. ประสานงานเพื่อให้มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต

3. ประสาน ผลักดันให้มีการนำนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียว และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น

4. ประสานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ประสานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรการจูงใจด้านต่าง ๆ และระบบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนใน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

6. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการหรือกิจการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่ สีเขียว และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเสนอแนะองค์กรบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 – 2265 – 6568

เว็บไซต์ : http://www.onep.go.th/eurban

Fackbook : สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.)