กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

 

ภารกิจ : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

1. จัดทำแผนแม่บท นโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเมืองและชนบท

2. เสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์ในการบริหารจัดากรสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษของชุมชน

3. จัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ประสาน/สนับสนุนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่อง

5. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อโครงการของภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน

6. วางแผน ประสาน ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนงานด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชน การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างยั่งยืน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการ LA 21

ติดต่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๒๒๖๕-๖๕๗๐
เบอร์ภายใน : ๖๕๗๐